AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Powrót

Narada techniczno-gospodarcza

Narada techniczno-gospodarcza

W dniu 21 listopada br. w Nadleśnictwie Chrzanów odbyła się Narada Techniczno-Gospodarcza (NTG) wieńcząca prace urządzania lasu na kolejne dziesięciolecie.

Narada Techniczno-Gospodarcza, zgodnie z definicją, zwoływana jest przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych nie później niż w pierwszym kwartale pierwszego roku obowiązywania sporządzanego planu urządzenia lasu. Podstawowym zadaniem NTG jest sformułowanie „Projektu planu urządzenia lasu", akceptacja sporządzonej „Prognozy oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000", a także analiza i akceptacja zadań w minionym okresie obowiązywania planu urządzenia lasu. Naradzie przewodniczy dyrektor RDLP lub upoważniony przez niego zastępca, a ustalenia NTG ujmowane są w protokole, który podpisuje dyrektor RDLP[i].

Na Naradę Techniczno-Gospodarczą do Nadleśnictwa Chrzanów przybyły łącznie 84 osoby. Byli to m.in.  przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, Zakładu Ochrony Lasu w Opolu, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach i Krakowie, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Komend Powiatowych i Miejskich PSP, jednostek samorządowych, przemysłu drzewnego oraz organizacji pozarządowych, jak również przedstawiciele wykonawcy projektu planu - Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Krakowie. Nadleśniczy Nadleśnictwa Chrzanów przedstawił analizę gospodarki przeszłej za ubiegłe 10-lecie 2010-2019, podsumowującą działalność Nadleśnictwa w tym okresie. Swój referat wygłosił również wykonawca projektu planu, w którym przedstawiony został w syntetycznej formie plan gospodarki leśnej na przyszłe dziesięciolecie 2020-2029. Każdy uczestnik narady mógł wziąć udział w dyskusji na temat przedstawionego projektu planu oraz zgłaszać swoje ewentualne uwagi.

Powstający dokument będzie obowiązywał przez kolejne 10 lat, wyznaczając kierunki i cele zrównoważonej gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Chrzanów.

 

[i] https://www.encyklopedialesna.pl/haslo/narada-technicznogospodarcza-ntg/


Nadleśnictwa i inne